Nieuwsberichten

Jaarverslag 2021

Klik hieronder voor het jaarverslag 2021

Jaarverslag margriet 2021 def.

21-04-2022

Vacature voorzitter bestuur Hospice de Margriet

Vacature                                                                

Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord (Hospice de Margriet) is een ‘bijna-thuis-huis’ voor bewoners in de laatste fase van hun leven. Samen met de verpleegkundigen, de coördinatoren en onze vrijwilligers staan we onze bewoners en hun mantelzorgers bij in het waardig afscheid nemen van het leven.

Vanwege het einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter zijn wij op zoek naar een

VOORZITTER

(onbezoldigd, tijdsbesteding gemiddeld 10-16 uur per maand)

 

Profiel

De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene leiding van het bestuur en daarmee de stichting. De voorzitter zal samen met andere bestuursleden zoeken/streven naar de juiste bestuurlijke afstand tot het hospice waarbij de medewerkers zich gesteund voelen.

De voorzitter heeft affiniteit met de doelstellingen van de stichting, vertegenwoordigt de organisatie in- en extern en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Het bestuur heeft naast de werkgeverstaak voor de coördinatoren o.a. de taak de visie en de doelstelling, beschreven in het strategisch beleidsplan, verder uit te werken.

Op de website https://hospicedemargriet.nl/ is een profielschets voor deze vacature beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter, dhr. Ben v/d Velde, telefoonnummer 06-48118 420,  e-mail be.vandervelde@planet.nl

Reacties kunnen tot [nog nader te bepalen datum] worden gestuurd naar hospice De Margriet, Prinses Margrietlaan 15, 3136 AM Vlaardingen ter attentie van het bestuur.

 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 

24-03-2022

Profielschets voorzitter bestuur

Profielschets voorzitter bestuur Hospice de Margriet

De organisatie

Hospice De Margriet is een bijna-thuis-huis, het is hier bijna zoals thuis. Bewoners bepalen   hoe zij de laatste dagen of weken van hun leven invullen. Onze coördinatoren en vrijwilligers staan gezien én ongezien voor onze bewoners klaar. Gezien, omdat bewoners altijd een beroep kunnen doen op hun helpende hand of hun luisterend oor. En ongezien, omdat bewoners samen met hun naasten zoveel mogelijk zelf de regie houden over hun levenseinde. Onze bewoners houden hun eigen vertrouwde huisarts of kunnen desgewenst een beroep doen op onze ‘vangnetarts’.

 

Samenstelling bestuur

De grootte en de samenstelling van het bestuur zijn beschreven in de statuten en is vastgesteld op vijf leden. Naast de basisfuncties (voorzitter, secretaris en penningmeester) kunnen de verschillende portefeuilles over de overige bestuursleden worden verdeeld.  De huidige leden van het bestuur ambiëren geen voorzittersrol.

 

Verantwoordelijkheden bestuur

Het bestuur heeft in algemene zin als verantwoordelijkheden:

– Ontwikkelen en vaststellen van het organisatiebeleid;

– Zorgdragen voor het personeels-, vrijwilligers- en arbobeleid;

– Ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid;

– Ontwikkelen en bewaken van het kwaliteitsbeleid;

– Bewaken van de gang van zaken in de organisatie;

– Realiseren van de productieafspraken met daartoe aangewezen externe partijen.

– Onderhouden van externe contacten op bestuurlijk niveau;

– Zorgdragen voor (laten) afhandelen klachten conform procedure.

Besluiten worden door de vergadering vastgesteld.

 

Profielschets voorzitter

De nieuwe voorzitter beschikt over een netwerk van belang voor deze functie. Belangrijk is dat door die kontakten het draagvlak van het Hospice binnen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in takt blijft. Ook het optreden van de voorzitter naar buiten draagt daartoe bij.

De nieuwe voorzitter staat open voor de veranderingen die op komst zijn binnen de palliatieve zorg. Ook wordt een actieve houding verwacht ten aanzien van een mogelijke samenwerking met andere hospices in de regio en de VPTZ in de regio.

Een goede en professionele verhouding met de coördinatoren is van groot belang, waarbij respect voor ieders positie leidend moet zijn. Het is een pré als de nieuwe voorzitter ervaring heeft met een vrijwilligersorganisatie.

Van belang is dat de nieuwe voorzitter gelegenheid heeft gedeeltelijk overdag deze rol te vervullen.

 

Voor de voorzitter gelden de volgende functie-eisen:

 • heeft sterk inzicht in bestuurlijke en strategische processen
 • beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden
 • is in staat de visie van de stichting aansprekend uit te dragen.
 • is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen / te verbinden.

 

Specifieke taken die van de voorzitter worden verwacht:

 • de voorzitter is het gezicht van Hospice de Margriet en vertegenwoordigt de stichting bij interne en externe contacten.
 • onderhouden van de relatie c.q. het voeren van overleg met de coördinatoren samen met een bestuurslid (het dagelijks bestuur)
 • stelt (samen met de secretaris) de agenda voor bestuursvergaderingen op
 • leidt de vergaderingen van het bestuur
 • bewaakt de statuten
 • stimuleert de samenwerking en delegering van taken
 • heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid
 • is medeondertekenaar van officiële stukken

 

 

 

Ontspanningsvereniging Marnix doneert € 5000 !!

Het bestuur van de ontspanningsvereniging MARNIX  (Marnixflat, Marnixlaan te Vlaardingen) overhandigde 25 oktober j.l. een cheque van € 5000 aan voorzitter Ben vd Velde.  Aanleiding was minder fraai: namelijk het opheffen van deze vereniging (geenvrijwilligers meer, geen animo).

Zowel de Zonnebloem als Hospice De Margriet mochten het resterend saldo van de vereniging in ontvangst nemen.

Als bestemming wordt gedacht aan nieuwe stoelen en het bewonerssteunfonds.

Wij danken de drie dames (zie foto) die op bezoek waren zeer!!

01-11-2021

Mensen maken De Margriet…

 

Wie de loopbaan van Carla bekijkt kan niet anders concluderen dan dat de overstap naar hospice De Margriet een stijlbreuk is met de commerciële werkzaamheden die zij eerder uitvoerde als zelfstandig ondernemer en hypotheekadviseur.  Je hoeft helemaal niet uit de zorg te komen om dit werk te kunnen doen, vertelt Carla. Voordat ik begon, volgde ik een speciale training die je voorbereidt op de zaken waarmee je te maken kunt krijgen. Dat wil trouwens niet zeggen dat het zwaar of moeilijk werk is om te doen. De nadruk ligt op het zo mooi mogelijk invullen van de laatste dagen van de bewoners. We huilen ook helemaal niet veel hier, het gaat namelijk juist om een mooi einde. Je mag deel uitmaken van het laatste stukje van het leven van de bewoners. Een moment dat mij altijd zal bijblijven is dat ik een heerlijke maaltijd voorschotelde aan een bewoner, twee uur voordat de arts euthanasie toepaste. De dankbaarheid van die bewoner en zijn familie vind ik prachtig.  Met de werkzaamheden die wij als vrijwilliger uitvoeren kun je echt iets toevoegen aan de laatste levensdagen van de bewoners vertelt Carla ontroerd.

 

#mensenmakennederland#100verhalen

08-03-2021
1